ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ

<

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Τ/ΧΗ ε.α ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ


Ο Χειριστής του Προεδρικού Ελικοπτέρου, Ταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού Ζαχαρίας Παπαδογιάννης, διηγήθηκε ως εξής την δολοφονική απόπειρα εναντίον του Προέδρου Μακαρίου, στις 8 Μαρτιου1970.

<Είμαι ηλικίας 43 ετών. Είμαι έγγαμος και έχω 2 τέκνα. μιαν θυγατέραν 3 1/2 ετών και έναν τέκνον άρρεν ηλικίας 1 1/2 ετών. Ευρίσκομαι εις Κύπρον απο τον Οκτώβριο 1966. Είμαι χειριστής του Προεδρικού ελικοπτέρου απο τότε. Το Προεδρικόν Ελικόπτερον σταθμεύει πάντοτε στο Προεδρικόν Μέγαρον. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χρησιμοποιεί το ρηθέν Ελικόπτερον σχεδόν πάντοτε όταν ταξιδεύει εκτός Λευκωσίας. Η εκκίνησις γίνεται και εκ του Προεδρικού Μεγάρου και εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλη να εκκίνηση εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, η πτήσις είναι προγραμματισμένη απο 1-3 ημέρας ενωρίτερον.


Αναφορικώς με την πτήσιν 8/3/1970 εγώ εγνώριζα απο μιας εβδομάδας ενωρίτερον την πτήσιν ταύτην. Αι πτήσεις αι οποίαι ελάμβανον χώραν κατά ημέραν Κυριακήν εγένοντο πάντοτε εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Όταν η εκκίνησις εγένετο εκ της Αρχιεπισκοπής, μετέβαινων εκ των προτέρων εις το Προεδρικόν Μέγαρον, επιβαίνων ελικοπτέρου και εν πτήσει μετέβαινων εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν.
Πάντοτε προσγείωνα το ελικόπτερο προ της κυρίας εισόδου της Αρχιεπισκοπής έναντι του Παγκυπρίου Γυμνασίου επί ενός σημείου όπου υπάρχει γρασίδι.
Την 8/3/1970 η ώρα 7.2 λεπτά προσεγιώθην εις τον άνωθι χώρον της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, με μέτωπον προς την παλαιάν Αρχιεπισκοπήν. Άμα τη προσγειώσει του ελικοπτέρου λόγω του ότι ο Μακαριώτατος δεν ενεφανίσθη εις την είσοδο του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου, κατήλθον του ελικοπτέρου, ήνοιξα την θύραν της θέσεως του Μακαριωτάτου εντός του ελικοπτέρου, ήτις θέσις ευρίσκεται αριστερά παραπλεύρως της θέσεως του χειριστού και τον ανέμενον επί τέσσερα λεπτά.
Είχον το Ελικόπτερον εν λειτουργία. Το Προεδρικον Ελικόπτερον έχει πέντε θέσεις, 2 έμπροσθεν και 3 όπισθεν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πάντοτε χρησιμοποίει την εμπροσθίαν θέσιν παρά την αριστεράν πλευράν του χειριστού. Εις το προαύλιον της Αρχιεπισκοπής, υπήρχαν 3 εν όλω αστυνομικοί εκ των οποίων ο εις εν πολιτική περιβολή. Η ώρα 7.6 λεπτά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενεφανίσθη εις την είσοδο του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου κατήλθεν της κλίμακος και κατευθύνθη προς το Ελικόπτερον και εισήλθεν εντός αυτού. Ο Μακαριώτατος κατέλαβε την συνήθη θέσιν του. Εγώ έκλεισα και ησφάλισα την πόρταν και μετά ταύτα κατέλαβον την ιδικήν μου θέσιν ως χειριστής. Έκλεισα την πόρταν, έθεσα τα ζώνας ασφαλείας, έβαλα τα ακουστικά επί των ώτων μου και ήρχισα την διαδικασίαν απογειώσεως. Άμα τη απογειώσει και καθ΄ην στιγμήν εκέρδιζα ύψος, έστρεψα το Ελικόπτερον προς τα αριστερά δια να εισέλθω εντός της κοίτης του πνέοντος ανέμου.
Το Ελικόπτερον απογειώθη σχεδόν κατακορύφως με μικράν προς τα εμπρός κλίσιν. Όταν ευρισκόμην εις ύψος ανώτερον της οροφής του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου, ήτοι περί τα 1-2 μέτρα υψηλότερον αλλ΄ουχι ύπερθεν της στέγης, αλλά ύπερθεν του προαυλίου και ότε είχον αλλάξε διεύθυνσιν προς το Τρόοδος, οριζοντίωσα το Ελικόπτερον και ήρχισα να αυξάνω ταχύτηταν και ύψος διερχόμενος άνωθεν της οροφής του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου.
Όταν ευρισκόμην ύπερθεν του τέλους της νότιας πτέρυγος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και εις ύψος περίπου 10 μέτρων ύπερθεν της οροφής του κτιρίου, ήκουσα έναν πυροβολισμόν, ο όποιος αντελήφθην ότι έπληξε το Ελικόπτερον, ακολούθως ήκουσα ριπήν πολυβόλου, ήτις σαφώς αντελήφθην ότι έπληξε το Ελικόπτερον. Ίσως η πρώτη σφαίρα της ως άνω ριπής με έπληξεν εις την κοιλιακή χώραν. Ήκουσα άλλους πυροβολισμούς και άλλας ριπάς. Προς στιγμήν εθεώρησα ότι εξεράγην βόμβα κάτωθεν του καθίσματος μου, διότι ανετινάχθην περί τα 10 εκ απο το κάθισμα μου. Ταυτοχρόνως ησθάνθην ότι από της μέσης και κάτω δεν είχα σώμα. Έστρεψα προς τον Μακαριώτατον, όστις μου εφάνην ανήσυχος και εκοίταζε προς τα αριστερά έξω και του είπα κάτι. Αισθανόμενος φοβερούς πόνους είπα κάτι εις τον Μακαριώτατον, αντελήφθην ότι μας έβαλαν απο αριστερά και πίσω.Απεφάσισα να προσγειώσω το Ελικόπτερον πάση θυσία ενώ οι πυροβολισμοί εσυνεχίζοντο. Έμπροσθεν μου και εις μικράν απόστασιν εφαίνετον εις ανοιχτός χώρος ο οποίος περιεβάλλετο απο κτήρια, αλλά δεν ήταν κατάλληλος χώρος προς προσγείωσιν, διότι περιεβάλλετο απο κτήρια, είχεν ηλεκτρικά καλώδια και άλλα εμπόδια. Προς στιγμήν άρχισα να μην βλέπω έμπροσθεν μου, θάμπωσαν τα μάτια μου. Προσπάθησα ανοιγοκλείνων τα μάτια μου να διακρίνω τα έμπροσθεν μου αντικείμενα πλέον ευκρινώς ότε το Ελικόπτερον ευρέθη εις λίαν χαμηλό ύψος άνωθεν της οροφής μιας οικίας με κίνδυνον προσκρούσεως επ αυτής και ανατροπή του ελικοπτέρου. Ασυναισθήτως κατέλαβα προσπάθειαν να κερδίσω ύψος και κατόρθωσα να υπερβώ το εμπόδιον. Την στιγμήν αυτήν το Ελικόπτερον είχεν τάσιν να αναποδογυρισθή αριστερά. Ήδη ευρισκόμην προ του πεδίου προσγειώσεως το Ελικόπτερον εξηκολούθη να έχει την τάσιν να ανατράπη αριστερά. Κατέβαλον μεγάλης προσπαθείας να το κρατήσω οριζοντίως. Την στιγμήν ταύτην  διεπίστωσα προς την θέσιν του Αρχιεπίσκοπου καπνούς εκτός του ελικοπτέρου ήτοι την αριστερήν πλευράν  του ελικοπτέρου.
Κατερχόμενος με μεγάλην ταχύτητα καθόδου προς αποφυγήν των πυρών και όταν ευρέθει εκτός βολής λόγω του προκαλύμματος που εδημιουργήθη εκ της υπάρξεως μιας οικίας, τότε ήκουσα έναν μεγάλο κρότον απηυφθύνθην προς τον Μακαριώτατον και του είπα κάτι. Αμέσως προσεγιώθην. Η προσγείωσις ήτο ασφαλής και εις ουδέν εμπόδιον προσεκρούσαμεν. Μετά τον θόρυβο που ανέφερα άνωθι, δεν ήκουσα άλλους πυροβολισμούς.
Πρώτος κατήλθεν του ελικοπτέρου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ήρχισεν να απομακρύνεται ταχέως λόγω υποδείξεως μου, εκ του κινδύνου εκρήξεως και πυρκαγιάς.
Όταν ο Μακαριώτατος εβρίσκετο εις απόσταση 4-5 μέτρων εκ του ελικοπτέρου, άρχισα και εγώ απομακρυνόμενος ταχαίως κρατών τα τραύματα μου και κατευθυνόμενος προς νότον. Όταν εκάλυψα απόστασιν περί τα 20 μέτρα εγονάτισα, έπεσα κατά γης εις ύπτιαν θέσιν εντός της οδού λόγω των τραυμάτων μου ταυτοχρόνως απεκάλυψα την κοιλιάν και είδα τα αίματα.
Ο Μακαριώτατος ήρχισε να καλή εις βοήθειαν. Αρχικώς εν πρόσωπον με βαν προσεφέρθη να με μεταφέρη αλλά τελικώς ετοποθετήθην εις το πίσω κάθισμα ενός Βολκσβάγκεν αυτοκινήτου ο οδηγός του οποίου και εν νεαρό πρόσωπο με μετέφερον εις το νοσοκομείον.
Ενθυμούμαι ότι προτού μεταφερθώ εις το νοσοκομείον με επλησίασαν δύο νεαραί γυναίκες και μια ηλικιωμένη γυναίκα και νομίζω ότι είναι αυταί που με μετέφεραν εις το Βολκσβάγκεν. Όταν μετεφέρθην εις το Γενικόν Νοσοκομείον απώλεσα τις αισθήσεις μου. >
Στη παραπάνω φωτογραφία, φαίνεται ο Ζαχαρίας Παπαδογιάννης, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, κατά την ανάρρωση του μετά την επέμβαση που του είχε γίνει, στα τραύματα που υπέστη από την δολοφονική απόπειρα στις 8 Μαρτίου 1970. Όρθιος φαίνεται ο Πρόεδρος της Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
Ο Ζαχαρίας Παπαδογιάννης κατέληξε από καρκίνο σε ηλικία 65 ετών το 1992.
Κάθε χρόνο από το 1971 μέχρι και τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου το  1977, ο Ζαχαρίας Παπαδογιάννης και η οικογένειά του ερχόταν στις  19 Ιανουαρίου, ημέρα της ονομαστικής εορτής του Αρχιεπισκόπου, για να του ευχηθούν για τη γιορτή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Oσα δημοσιεύματα δεν έχουν την υπογραφή μας αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι την δική μας.Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις,, ή απειλές.

ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

Η γνώση του ιστορικού παρελθόντος είναι απαραίτητη για την εθνική αυτογνωσία ενός λαού. Το blog μας με τρόπο απλό χωρίς να διαστρεβλώνει την ιστορική αλήθεια, φωτίζει με αναδρομές στα γεγονότα σελίδες ιστορίας του μαρτυρικού Λαού της Κύπρου και των Ελλαδιτών και Κυπρίων νεκρών και αγνοουμένων Ηρώων.